Size Table - 64000L Gildan® SoftStyleTM Ladies Ring Spun Fitted T-Shirt


[R1] Yoo Jae Suk - 유재석
[R2] Kim Jong Kook - 김종국
[R3] Song Ji Hyo - 송지효
[R4] Gary - 개리
[R5] Haha - 하하
[R6] Lee Gwang Soo - 이광수
[R7] Ji Suk Jin - 지석진
[R8] Song Joong Ki - 송중기
[R9] Lizzy - 리지